TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

  • iletisim@kentkonseyleribirligi.org.tr
  • (0266) 239 15 10/10 87

Tüzük

 

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  

BAŞLANGIÇ

Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseyleri, Yerel Yönetim Reformu çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesindeki düzenlemeyle yerel yönetim mevzuatımıza girmiştir. Böylece; daha önce Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında akdedilen bir uluslararası anlaşma uyarınca Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında ve sınırlı düzeyde varlığını sürdüren kent konseyleri, daha güçlü bir hukuki çerçeveye kavuşmuş; aynı zamanda da ülkemizde daha geniş bir ölçeğe yayılmıştır.

 

Kent konseyleri arasındaki iletişim ve ortak çalışmaların koordinasyonu; UCLG-MEWA bünyesinde oluşturulan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte iken, 2011 yılında Yerel Gündem 21 Programı’nın sona ermesiyle, bu anlamda önemli bir boşluk ortaya çıkmıştır. 13 Şubat 2010 tarihinde 58 kent konseyinin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilen ‘Türkiye Kent Konseyleri Buluşması’nda bir araya gelen kent konseyi temsilcileri tarafından kabul edilen Sonuç Bildirgesinde “Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini hadefleyen, hemşehri hukukunu esas alan bir anlayışla; kentlerin potansiyelini harekete geçirmeye çalışan ve ülkemizin tüm kentlerinde iyi yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konseylerinin kuruluşuna öncülük eden bir işbirliği ağının hayata geçirilmesi” kayıt altına alınmıştır.

 

Görevlendirilen Çalışma Grubu, ilk toplantısını 05 Haziran 2010 tarihinde Karabük Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Batman, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, Gaziantep ve Yalova Kent Konseylerinin katılımıyla Karabük’te gerçekleştirmiş ve toplantı sonucunda yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nde “Kent Konseylerinin ülkemizde yerel demokrasinin güçlenmesi ve yönetişim anlayışının her kademede egemen olması” bakımından önemi bir kez daha vurgulanarak; “Kent Konseyleri arasında ortak aklı harekete geçirmek, kent konseyleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını organize etmek, kentlerin hak ve hukukunun korunması ve ilgili Bakanlıklarla gerekli koordinasyonu sağlamak; ülkemizde zaman zaman sekteye uğrayan demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesi için Türkiye Kent Konseyleri arasında mutlaka bir birlik oluşturulması” bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiş ve Yalova Kent Konseyi’ne, bir sonraki Çalışma Grubu toplantısına sunulmak üzere bir Strateji Belgesi Taslağı hazırlanması görevi verilmiştir.

 

Gaziantep Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli ve Yalova Kent Konseylerinin katılımıyla 24 Kasım 2010 tarihinde Gaziantep’te yapılan Çalışma Grubu toplantısında, hazırlanan Strateji Belgesi Taslağı görüşülmüştür. Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kurulmasına yönelik ilke ve esasları içeren taslağa son şekli verilerek, metnin bir sonraki Türkiye Kent Konseyleri Buluşması’nda katılımcılara sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 15-17 Nisan 2011 tarihinde Kocaeli’de yapılan “II. Kent Konseyleri Buluşması”nda Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kuruluşu, katılan kent konseyi temsilcilerinin İlke ve Esaslar Metni üzerindeki ortak imzasıyla deklare edilmiştir.

 

Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağının tüzel kişiliği bulunmadığından; 03 Ağustos 2012 tarihinde, kent konseylerinin ortak iradeleriyle Kent Konseyleri Birliği Derneği kurularak, kent konseylerinin karşı karşıya oldukları sorunların çözümü, ortak kentsel problemlerin tartışılması ve şehirlerdeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kurumsal bir statüye kavuşturulmuştur.

            Sayıları hızla artan kent konseyleri, her geçen gün kent yaşamının önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir. Kent konseyleri, karşı karşıya oldukları sorunların çözümü, ortak kentsel problemlerin tartışılması ve şehirlerdeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla zaman zaman bir araya gelme ihtiyacı duymakta ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik herhangi bir ‘resmi’ organizasyonun bulunmaması nedeniyle de kendi öz inisiyatifleriyle çeşitli işbirlikleri geliştirmektedirler. İşte bu amaçla Türkiye’de Kent Konseylerinin birbiriyle ile etkileşime girmesi, birlikte hareket etmesi ve ortak proje geliştirmesi için uzun bir hazırlık döneminin sonunda; Kent Konseyleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çabalarının bir sonucu olarak derneğimiz kurulmuştur.

           

Madde 1: Derneğin Adı, Merkezi ve Ablemi

Derneğin adı “KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ” dir. Kısa Adı Kent Konseyleri Birliği, kısaltması ise TKKB’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir. Derneğin amblemi aşağıda gösterilmiştir.

 

Madde 2: Derneğin Amacı ve Temel Faaliyetleri

Dernek, Kent Konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde interaktif ve sürdürülebilir bir iletişimin kurulması ve yürütülmesi ile bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, sürekli bir işbirliğinin sağlanması amacı ile kurulmuştur.

Dernek, Kent Konseylerini ilgilendiren sosyal-kültürel ve çevresel alanda faaliyet gösterir.

 

Derneğin başlıca çalışma alanları şöyledir:

1.      Kent Konseylerinin, iyi yönetişimin temel prensipleri doğrultusunda şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıda oluşması ve gelişmesi,

2.      Kent Konseylerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirilmesi,

3.      Kent Konseylerinin, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön plânda tutmak için yapacağı çalışmalar,

4.      Kent Konseylerinin, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmaları,

5.      Kent Konseylerinde, katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmanın esas alınması için yapılacak çalışmalar,

6.      Kent Konseylerinin, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemeleri için yapılacak çalışmalar,

 

7.      Kent Konseylerinin, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılacak araştırmalar,

8.      Kent Konseylerinin, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları,

9.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

10.  Yaptığı araştırma ve çalışmalarla kentlerin sürdürülebilir gelişmesine, tanıtılmasına ve çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunan kişi ya da kuruluşlara Yönetim Kurulu Kararı ile “Para Ödülü” ve/veya “Şeref Ödülü” vermek,

11.  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

12.  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

13.  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

14.  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

15.  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

16.  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

17.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerektiğinde vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

18.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

19.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

20.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

21.  Derneğin amacı ve kent konseyleri ile yerel yönetimler konularında yapılan akademik çalışmalara maddi imkan ve destek sunmak bu tür çalışmalara önayak olmak, her türlü desteği vermek ve çalışılmasını teşvik için olanak sağlamak ve oluşturmak.

 

Madde 3: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Üyeler gerçek ve tüzel kişi üyeler olmak üzere iki türlüdür.

Gerçek kişi üyeler; fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Kent Konseyi Başkanı ve/veya Genel Sekreterleri Derneğe üye olur.

Kurumsal üyeler ise Belediye Birlikleri ile Yerel Yönetimler alanında faaliyet gösteren vakıf, ve uluslararası kurum ve kuruluşlardır. Bunları, başkanları veya görevlendireceği kişi temsil eder.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Madde 4: Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Kurumsal üyeler, bunu temsile haiz kişisi veya görevlendireceği kimse marifetiyle yapar.

Kurucu üyeler dışındaki üyelerden Kent Konseyi Başkanlığı ve Genel Sekreterliği görevleri sona erenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kent Konseyleri Birliği Derneği Yönetim Kuruluna asıl üyeliğine seçilmiş ve görev almış kişilerin yereldeki görevleri sona ermiş olsa dahi bir ay içerisinde yürütme kuruluna başvuru gerçekleştirdikleri takdirde yönetim kurulu kararıyla üyeliklerine devam edebilirler.

Üyelikten çıkma yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu karar ilgiliye mutat iletişim araçlarından biri ile bildirilir

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Madde 5: Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

1.      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

                   5.     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten

çıkarılır.

 

Madde 6: Dernek Organları ve Birimleri

Derneğin asli organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’dur.

Bunların yanında derneğin, Etik Kurul, Danışmanlar, Komisyonlar ve Genel Sekreterlik olmak üzere yardımcı birimleri bulunmaktadır.

 

Madde 7 : Genel Kurulunun Teşekkülü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul; 3 yılda bir, Kasım ayında, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan toplantısını yapar.

Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulunun oy birliği ile veya dernek üyelerinden beşte dördünün yazılı isteği üzerine, otuz gün içinde olağanüstü toplantı yapar.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının çağrı iş ve işlemlerini yönetim kurulu yapar.

Toplantının gündemi, yeri ve zamanı toplantıdan en az on beş gün öncesinden üyelere bildirilir.Bildirim, gazete veya derneğin sitesinden ilan ya da posta, e-posta, SMS, telefon aracılığı yapılır. Bunlardan biri ile bildirim yapılması yeterlidir.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Bu hallerde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yeni bir toplantının yapılması zorunludur.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı, Başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki başkan yardımcısı ile bir yazman üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda üye tamsayısının onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler teşekkül eden yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

 

Madde 8: Genel Kurulun Karar Alma Usulü

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Pusulalar divan tarafından hazırlanır. Açık oylamada, divanın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Bu nisaplar -derneğin feshi ve tüzük değişikliği hariç olmak üzere- ikinci toplantılar için aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kural toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Madde 9: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

      Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 

1.      Dernek organlarının seçilmesi,

2.      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7.     Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8.      Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9.      Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10.  Derneğin vakıf kurması,

11.  Derneğin fesih edilmesi,

12.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

                  13.   Mevzuatta genel kuralca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14.  Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

                  15.  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

16.  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Madde 10: Yönetim Kurulu ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, 9 (dokuz) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak, 3 yıl görev yapmak üzere genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, bir yıl süreyle görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir saymanı belirler. Yönetim kurulu her yıl (dönem) bu şekilde kasım ayında tekrar görev dağılımı yapar.

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliğine yönetim kurulu kararıyla son verilebilir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kuralda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Bu şekilde tamamlama yapılmadan yönetim kurulu karar alamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yerel veya genel seçimlerde aday olması halinde; YSK’nın aday listelerini ilan ettiği tarihte yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu başkanın istifası veya bir üst bentteki durumun tezahürü halinde yönetim kurulu başkanlığı için seçim yapılır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şöyledir:

1.     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

                  2.    Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

              3.   Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

4.      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

                  5.     Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6.     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7.      Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8.      Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

                  9.    Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10.  Mevzuatın ve genel kurulun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 11: Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme kurulu ilk toplantısında başkanını belirler. Denetim kurulu; ilgili mevzuata uygun biçimde denetim görevini ifa eder ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kuruluna derneğin varsa hukuk danışmanı da oy hakkı olmaksızın iştirak edebilir.

 

Madde 12 : Genel Sekreterlik

Derneğin sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla bir genel sekreter ile yeterli sayıda personelden oluşan genel sekreterlik birimi oluşturulabilir.

Genel sekreter, dernek iş ve işlemlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesinden ve bunların arşivlenmesinden, gerekli raporların hazırlanmasından, yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere tüm faaliyet hazırlıklarının yapılmasından ve yönetim kurulunca verilecek diğer iş ve işlemlerin icrasından sorumludur.

Genel Sekreter yönetim kurulu adına resmi tören, toplantı ve organizasyonlarda Derneği temsil eder.

Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter ataması ve çalışma yönergesi yönetim kurulunca belirlenir.

 

 

Madde 13: Etik Kurulu

 

Etik Kurulu, Dernek faaliyetlerinin ve dernek üyelerinin Kent Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesinde sayılan çalışma ilkelerine uygunluğunu sağlamaya yönelik olarak görüş ve önerilerde bulunmak üzere daha önce Kent Konseyleri Birliği Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Dönem Başkanlığı yapmış kişilerden oluşur.

Etik Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcısı her Seçimli Genel Kurul sonrasında Etik Kurul üyeleri tarafından yeniden belirlenir.

Derneğin hukuk danışmanı, Etik Kurulun sekreteridir.

Etik Kurul, Yönetim Kurulu’ndan gelen talepleri gündemi alır, kurul; görüş ve önerileri bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

 

Madde 14: Danışmanlar ve Komisyonlar

Yönetim kurulunun belirleyeceği konularda danışman görevlendirilebilir, komisyonlar teşekkül ettirilebilir. Komisyonlar en az üç kişiden oluşurlar. Komisyonlar kendi başkanlarını seçer. Komisyonların belirlenmesi ve çalışma yönergesi yönetim kurulunca belirlenir

 

  Madde 15: Derneğin Gelirleri

Derneğin başlıca gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a.       Üye Aidatı: Gerçek kişi üyeden 120TL yıllık aidat alınır. Tüzel kişi üyelerin ödeyeceği miktar, gerçek kişilerin ödeyeceğinin 10 katıdır.

                b.    Bu tutarları affa genel kurul, borcu %40’dan çok olmamak üzere indirim ile tahsile yönetim kurulu yetkilidir.

                c.     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

d.     Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

                e.     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

          f.     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

g.      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h.      Sair gelirler.

 

Kent konseyleri ve/veya kamu birimlerince yapılan ortak proje ve çalışmalar sonucu kalan taşınır veya taşınmaz araç ve gereçler ile bu türden iş ve işlemler sebebiyle elde edilen diğer emtialar.

Genel kurulca verilen borçlanma veya kredi kullanımı sebebiyle elde edilen gelirler de bu kapsamda sayılır.

 

Madde 16: Derneğin Defterleri ve Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Dernekler kanununda öngörülen haddin aşılması halinde bilanço esasına göre işlemler yapılacaktır. Buna göre, Kanunda belirtilen defterler tutulur. Tasdiki yapılır ve gerekli bildirimleri takip edilerek yerine getirilir.

 

Madde 17: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri; Dernekler Kanununda bildirilen belgelere göre yapılır. Buradaki usul ve esaslara göre saklanır ve iş ve işlemleri bu usullere göre yürütülür.

 

Madde 18: Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 19: Bildirim Yükümlülüğü ve İç Denetim

Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Taşınmazların Bildirilmesi, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim ve Değişikliklerin Bildirilmesi başta olmak üzere tüm zorunlu bildirimler Dernekler Kanunundaki usullere tabidir

 

Madde 20: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da veya varsa derneğin hukuk danışmanına denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 21: Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kent Konseyleri Birliği Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG-MEWA) devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 22: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

 

Madde 23: Kent Konseyleriyle İlişkiler

Dernek, uygulamada kent konseylerinin faaliyetlerinde tüzel kişiliğe haiz olmamasından dolayı yaşadığı sorunları aşmak için kent konseylerinin hazırladığı ulusal ve uluslararası projelere destek olarak, başvuruların iş bu dernek adı altında yapılmasını sağlayabilir. Bu hallerde, yapılan iş ilgili kent konseyinin isminin ve tanıtıcı öğelerinin kullanılması suretiyle icra edilir. Dernek bu tip durumlarda danışman, örnek proje, tercüman gibi destekler ile iş ve işlem takibini yapar. Bu hüküm üye olan tüm kent konseyleri için geçerli olup, bu maddeye benzer durumlar için de kıyasen tatbik olunur.

Geçici Madde 1: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı Soyadı Görevi

Saim Nuri Yavuz(Çanakkale KK) Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Sedat Yücel (Gölcük KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Necati Binici (Gaziantep KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Enes Battal Keskin (Bursa KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Soygüzel (Yalova KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

M.Zeynep Arıkan (Kahramanmaraş KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk Akyüz (Batman KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Özcan Büyükgenç (Karabük KK) Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Geçici Madde 2: Tüzüğün 4.maddesindeki değişiklikler derhal uygulanır, üyeliğinin devamı veya düşmemesine dair hakkı olan kimseleri, Yönetim Kurulu ilk toplantısında belirler ve tekrar üye olmaları için kendilerine davet mektubu gönderir. Sonraki işlemleri tüzüğe göre ikmal ettirilir.

Geçici Madde 3: Etik Kurulun ilk üyeleri yönetim kurulunun yaptığı ilk toplantıda belirlenir ve yönetim kurulunca davet edilir.